Låga och förutsägbara energikostnader

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftsetableringar för stora elförbrukare inom både privat och offentlig sektor. Företag, kommuner och organisationer investerar idag i vindkraft för att minska sina energikostnader samt säkerställa en god avkastning till verksamheten.

Prisvolatiliteten på den nordiska elbörsen påverkar verksamheternas resultaträkning på både kort och lång sikt. Då de långa kontrakten på elmarknaden är få – och möjligheten till prislåsningar begränsad – har en investering i egen elproduktion uppenbara ekonomiska fördelar.

Enklare och tryggare
Kostnaden för vindkraftsetableringar är relativt lätt att beräkna och behovet av investeringskapital sjunker i takt med teknikutvecklingen. Genom att själva ta steget in i förnybar produktion kan stora elförbrukare ställa sig utanför svårbedömda riskområden som den osäkra elbörsen och den internationella prisutvecklingen på råvaror som kol och olja.

Stor skillnad, stark signal
Många bolag och kommunala verksamheter har miljö- och klimatmål som ska uppnås och en aktiv investering i vindkraft ger en stor positiv effekt. Investeringen förser inte bara den egna verksamheten med förnybar energi, utan bidrar dessutom till att nya vindkraftverk byggs. Det är först då som ny förnybar el

ersätter den fossilbaserade från kol och olja. En insats som gör skillnad även utanför våra egna gränser. Att satsa på vindkraft ger både kunder och lokal opinion en stark signal om verksamhetens engagemang i hållbarhetsfrågor.

Enkelt att äga
För många bolag och kommuner är ägandet av kraftproduktion en helt ny utmaning som inte hör till kärnverksamheten. Därmed bygger och förvaltar OX2 de flesta anläggningarna både kommersiellt och tekniskt med fokus på optimerad produktion och ett ägande som kräver så få åtagande som möjligt.

Fler ägandemodeller
En investering i hela eller delade vindkraftverk lämpar sig bäst för bolag och kommuner med intensiv elförbrukning. Företag med mindre förbrukning eller bostadsrättsföreningar väljer att köpa vindandelar och blir på så sätt delägare i Sveriges största vindkraftskooperativ, Solivind El Ekonomisk Förening.

Läs mer om vindkraft för mindre företag och bostadsrättsföreningar

Dela
× -