Bioenergi

OX2:s fokusområden inom bioenergi

För att driva omställningen mot en förnybar energisektor driver OX2 ett antal frågor inom segmentet för bioenergi.

Biobränslen
Biobränslen är viktig del av Sveriges energitillförsel och har kommit att bli vår största energikälla. Nästan en tredjedel av all energi som används i Sverige kommer från biobränslen. Biobränslet klassas in i olika kategorier beroende från var det härstammar, t ex avfall eller skog. Gemensamt för alla är att de är förnybara resurser och på så vis inte bidrar till växthuseffekten.

Under 2013 var OX2 delaktig i två studier som utreder möjligheterna att använda två nya tekniker för att öka framtida svensk biogasproduktion. Båda teknikerna bygger på användandet av redan befintliga bi-flöden i den svenska avfallshanteringen.

Studie: Småskalig förgasning (pdf)

Småskalig förgasning
Exempel på dessa flöden är restprodukter från skogsbruk och skogsindustri samt park-och trädgårdsavfall, där produktionspotentialen för biogas via förgasning är mycket stor. Ca 59 TWh/år anses dessa flöden kunna stå för, att jämföra med dagens svenska biogasproduktion om ca 1,5 TWh/år.

OX2 anser att småskalig förgasning behövs och kommer vara en viktig del i utbyggandet av inhemskt fossilfritt drivmedel.

Tillsammans med ett antal samarbetspartners har OX2 initierat Sveriges första projekt i denna kategori och startat en förstudie. Den årliga produktionen förväntas bli omkring 3 miljoner kubikmeter Bio-SNG, motsvarande 3 miljoner liter bensin.

Power to Gas – vindel till biogas
Genom att applicera den kunskap och erfarenhet som erhållits från vindkraftsutbyggnaden har OX2 under ett antal år studerat andra applikationer för den el som produceras vid våra vindkraftverk. Ett av dessa är Power to Gas, eller biogas från vindel.

Med Power to Gas kan el från vindkraft användas tillsammans med insamlad koldioxid för att bilda biogas. Biogasen används sedan som rent drivmedel inom transportsektorn.

Studie: Power to Gas – 
Internationell utblick och potentialen i Sverige.

Dela
× -