Projekten Åmot-Lingbo och Tönsen (»Valhalla«) ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner och omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 365 MW. Projekten är under byggnation. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.

Tidplan

Mark- och anläggningsarbeten har pågått under hela 2018 och fortsätter fram till sommaren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 för att pågå året ut. Därefter sker driftsättning och intrimning av vindkraftsanläggningen. Arbeten med uppsnyggning och avetablering kommer att pågå fram till sommaren 2020. Därefter återgår det till mer normala möjligheter att nyttja området. Läs mer under Tidplan.

Arbete vid Åmot-Lingbo-Tönsen vindpark. Foto: Joakim Lagercrantz

Arbete vid Åmot-Lingbo-Tönsen vindpark. Foto: Joakim Lagercrantz

Tillgänglighet och säkerhet

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. I samband med pågående fundamentsarbeten sker transporter av material och utrustning kontinuerligt till respektive park. Dessutom sker det sprängningar på flera platser under främst 2018. Fallåsvägen genom Åmot-Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas med viss begränsning under byggnationen. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten.

Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Hastighetsbegränsning 30 km/h.

Läs mer under Tillgänglighet och säkerhet.

Fiske

Då tillgängligheten till området är begränsad får man nyttja sjöarna i ytterkant av områdena. Man kan ta sig till Mosjön i Åmot-Lingbo samt till Rotemobodtjärn och Nannsjön i Tönsen. Dock gäller att man får ställa bilen på anvisade parkeringsplatser utanför området och gå sista biten. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet närmare Nannsjön och Rotemobodtjärn. 

Information om möjligheten att ta sig förbi de yttre vägbommarna finns tillgänglig via en röstbrevlåda som man kan ringa till och lyssna av på telefonnummer 073-634 74 63. Vid dessa tillfällen då tillgängligheten är något större, anslås detta vid den yttre bommen vid respektive infart till Tönsenparken. Inne i området är det mycket viktigt att parkera så att byggvägarna i området inte blockeras. För information om aktuella arbeten samt vid behov av åtkomst till sjöarna för underhåll och tillsyn, kontakta platsledningen.

Respektera skyltning, kör försiktigt och var beredd på mötande tunga fordon.

Vandring

Delar av Gästrikeleden respektive Hälsingeleden passerar genom Åmot-Lingbo vindpark. Under byggtiden är områdena klassade som byggarbetsplatser, och vandring genom området är inte möjligt. Om man kommer på Gästrikeleden söderifrån är det stopp norr om Kroksjön. Kommer man från Lingbohållet är det stopp vid Mårdnästorp och kommer man på Hälsingeleden norrifrån är det stopp öster om sjön Gopen, innan Hårgbodarna. Där Gästrikeleden korsar Västansjö-Knisselbovägen, mellan Sundsjön och Nannsjön, bör man vara extra uppmärksam på den byggtrafik som förekommer under 2018-2019.

När vägar och kranplatser har anlagts i Åmot-Lingbo, kommer det göras en bedömning av om vandringsleden behöver justeras till någon del. Under kommande drifttid kommer det inte vara några begränsningar i tillgänglighet till lederna. Dock ska hänsyn alltid tas till varningsskyltar i området.

Det är förenat med livsfara att vistas invid vindkraftverk när det är åskoväder.

Naturreservat

Under byggperioden kan man besöka naturreservatet Djupsjön-Römmaberget, som ligger inne i Tönsen-området. Man får då komma via Västansjö-Knisselbovägen och ställa bilen på anvisade platser utanför området för att sedan gå sista biten till reservatet. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet med bil och parkera vid Djupsjön. Information om möjligheten att ta sig förbi de yttre vägbommarna finns tillgänglig via en röstbrevlåda som man kan ringa till och lyssna av på telefonnummer 073-634 74 63.

Viktigt att inte gå in i eller vistas i arbetsområdet.

Bär- och svampplockning

Bär- och svampplockning bör undvikas under byggperioden då området klassas som en byggarbetsplats. Eftersom man som bär- eller svampplockare vanligtvis inte följer några leder är det svårt att skylta, och risken finns att man kommer in i området utan att hindras av någon vägbom eller informeras av någon skylt. Var extra uppmärksam om du är ute och plockar i närheten av projektområdet under byggperioden. Under kommande driftperiod finns inga begränsningar att vistas i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar.

Att vistas intill vindkraftverk vid åskväder är förenat med livsfara.

Jakt

Möten med de jaktlag som berörs kommer att hållas och även utskick av information.
Alla jaktfrågor går via Michael Larsson Stora Enso, telefon 070-370 00 41, michael.larsson@storaenso.com.

Skoteråkning

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer som det ser ut nu att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs. Mer info kommer inför kommande skotersäsong.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området.

Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder 

Luftledningar/Stationsarbeten/Ellevio

Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och detta kommer ske via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen, kontakta Ellevios projektledare Hans Borbely, telefon +46 70 687 12 31, hans.borbely@partners.ellevio.se.

Kontaktpersoner

OX2:s platsledning består av en byggprojektledare, en assisterande byggprojektledare samt en byggledare, se nedan, och det är någon av dessa personer du kontaktar om du behöver vistas i området, eller har övriga frågor som rör projektet.

Stefan Karlsson

Stefan Karlsson är byggprojektledare med det övergripande ansvaret för projekten.
E-post: stefan.karlsson@ox2.com
Telefon: +46 70 353 66 70

Robert Brockne

Robert Brockne är assisterande byggprojektledare i området Tönsen.
E-post: robert.brockne@ox2.com
Telefon: +46 72 215 51 54

Christer Hjälmefjord

Christer Hjälmefjord är byggledare för projektet.
Telefon: +46 76 769 92 32

Dela
× -