Vår energi tar aldrig slut

OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar för förnybar energi i Norden. Vi verkar för en 100 procent hållbar och förnybar energisektor.

Vi har tagit oss an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi och samtidigt skapa vinster för både miljön och investerare, driver vi ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål – en hållbar framtid.

Behovet av nyutvecklad kraftproduktion har aldrig varit större i världen än idag och efterfrågan växer ständigt. Samtidigt är stora delar av de befintliga kraftanläggningarna föråldrade och måste bytas ut. Bilden kompliceras ytterligare av att världens samlade energiproduktion domineras av kol och olja, som i sin tur orsakar en betydande del av de globala koldioxidutsläppen.

Vår vision är hållbar
Förnybar energi är inte bara en miljöfråga. I många fall är kostnaden för att producera förnybar el dessutom ekonomiskt överlägsen andra kraftslag. Vår vision är en 100 procent hållbar och förnybar energisektor, befriad från de risker och negativa miljökonsekvenser som fossila alternativ eller kärnkraft för med sig.

Och högst verklig
Som få andra har OX2 kompetensen, erfarenheten och entreprenörskapet att realisera denna vision. Vår verksamhet tar hand om samtliga steg i en vindkrafts- etablering – från projektutveckling, finansiering och försäljning till uppförande, drift och förvaltning. Vi har dessutom ett av de mest omfattande programmen för att säkra de mest fördelaktiga vindlägena i Norden. Vi arbetar nära lokala intressenter och beslutsfattare, markägare, kommuner, övriga utvecklare i industrin samt investerare och elproducenter.

Växande portfölj
OX2 ligger bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften som har uppförts i Norden och vår portfölj växer snabbt med nya projekt. Dessutom håller vi hela tiden örat mot marken efter fler hållbara energikällor, till exempel inom bioenergi, geoenergi och solkraft. Det övergripande målet är alltid detsamma: att genom OX2:s utvecklingskraft driva omställningen till en hållbar framtid.

Kort om OX2

  • Över 17 miljarder SEK har investerats i vindkraftsanläggningar som utvecklats och uppförts av OX2
  • Har utvecklat och byggt/bygger närmare 1 600 MW vindkraft
  • 750 MW vindkraft under byggnation
  • Utför löpande screening av nya vindkraftsprojekt i Sverige, Norge och Finland och utvecklar nära samarbeten med lokala projektörer
  • Driver och utvecklar en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg med en kapacitet om ca 90 GWh biogas per år
  • Bedriver affärsutveckling inom flera förnybara energikällor
  • Har avtal inom teknisk och kommersiell förvaltning för 340 vindkraftverk i 25 parker med en beräknad årlig produktion om 3,5 TWh
  • Har ett hundratal medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike och Litauen med huvudkontor i Stockholm

Kunder och partners

OX2:s vindkraftsetableringar attraherar investeringskapital från en mängd olika sektorer.

Merparten av de projekt vi realiserat har genomförts tillsammans med finansiella institutioner som t ex Allianz, Aquila Capital, Fontavis, Proventus, FAM Wallenbergstiftelsen, Folksam, Stena eller stora elförbrukare såsom IKEA, Google, Polarbröd, fastighetsbolag och kommuner.

Även mer industriella aktörer som Skanska, Jämtkraft och Vattenfall finns bland OX2:s kunder.

För konsumenter som vill ha solceller eller andelar i vindkraft har vi varumärket Utellus. OX2 driver även Sveriges största vindkraftskooperativ – Solivind El Ekonomisk Förening – med ca 4 000 medlemmar.

För energieffektivisering har vi Enstar som arbetar med hållbara energisystem för fastigheter, bl a inom geoenergi.

Dela
× -